I.- Informació general sobre la companyia
II.- Acceptació i modificació de les Condicions Generals del Lloc Web
III.- Dades personals
IV.- Propietat intel·lectual
V.- Ús dels serveis i continguts.
VI.- Participació en concursos i promocions
VII.- Apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”
VIII.- Xarxes socials
IX.- Exempció de responsabilitat
X. Llei aplicable i jurisdicció

CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Affinity Petcare, SA, Sociedad Unipersonal (en endavant, “Affinity”), de nacionalitat espanyola, amb NIF número A-62.295.761 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 94, Tom 32.672, full número B-217.337, Inscripció 13a. Affinity es dedica, entre d’altres activitats, a la fabricació i comercialització d'aliments per a animals de companyia.

Affinity té el seu domicili a:

Plaça Europa, 54-56
L’Hospitalet de Llobregat
08902 Barcelona (Espanya)
Telf: +34 93 492 70 00
Fax: +34 93 492 70 01
E-mail: hello@affinity-petcare.com

 • Acceptació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús d'aquest Lloc Web d'Internet (el “Lloc Web”) que Affinity posa a disposició de l'usuari (l'“Usuari”). La utilització d'aquest Lloc Web suposa l'acceptació completa, plena i sense reserves per part de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Per tant, en cas que aquest no estigui d'acord amb qualsevol de les Condicions Generals aquí establertes, s'haurà d’abstenir de fer servir aquest Lloc Web.

 • Modificació de les Condicions Generals.

Affinity es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les Condicions Generals d'ús d'aquest Lloc Web, com també qualssevol altres Condicions Generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Per tant, l'Usuari haurà de llegir les presents Condicions Generals cada cop que accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

 • Responsable de tractament, Comitè de protecció de dades, finalitat i destinataris.

Tret d'indicació contrària, Affinity és l'entitat responsable del tractament de totes les dades personals que es recullin en aquest Lloc Web. Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Affinity informa els Usuaris que compleix la normativa vigent de protecció de dades i, amb caràcter especial, el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (“RGPD”) com també la normativa espanyola derivada de l’RGPD.

Affinity no està subjecta a l’obligació de designar cap Delegat de Protecció de Dades. No obstant això, i sense perjudici d’altres punts de contacte que es puguin indicar a la present política de privacitat, per a qualsevol consulta, sol·licitud o aclariment relatiu al tractament de les seves dades personals, pot formular les seves sol·licituds a les següents adreces electrònica i postal: hello@affinity-petcare.com/ Affinity Petcare, S.A., Plaça Europa, 54-56, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 08902, amb la referència “Protecció de dades”.

 • Dades personals objecte de tractament.

Affinity tractarà les dades personals següents:

Aquelles dades inicials que vostè faciliti voluntàriament en relació amb la seva sol·licitud de registre com a usuari, la seva sol·licitud d’informació respecte de la nostra empresa, la seva sol·licitud de participació en promocions o la seva sol·licitud de rebre els serveis oferts per Affinity. A cada formulari li indicarem de manera clara i precisa les dades que ens ha de facilitar de manera obligatòria a fi i efecte de poder tramitar la seva sol·licitud o petició o bé el servei que en cada moment ens sol·liciti.

Aquelles dades que, posteriorment a la seva sol·licitud inicial, siguin generades o intercanviades amb l’usuari com a resultat del compliment, per part d’Affinity, d’aquesta sol·licitud inicial.

Les dades obtingudes a partir de la interconnexió dels diferents dispositius amb els quals l’Usuari interactuï al lloc web d’Affinity.

Les dades obtingudes a partir de la generació de números d’identificació anònims i la seva unió amb els comptes d’Usuaris registrats.

Dades personals aportades per l’Usuari mitjançant una xarxa social per a la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada Usuari, de l’ús que en faci cada Usuari de la xarxa social, com també de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social de què es tracti.

 • Finalitat del tractament de les dades.

Affinity tractarà les dades dels Usuaris per gestionar i tramitar les sol·licituds que rebi dels Usuaris, ja sigui d’informació, registre, participació en promocions o recepció de serveis. De la mateixa manera, tractarà les dades dels Usuaris per enviar, àdhuc per mitjans electrònics, informació promocional dels seus productes i serveis, i que siguin de naturalesa similar a aquelles que són objecte de les sol·licituds rebudes dels Usuaris.

 • Legitimació del tractament de les dades.

Affinity està legitimada per tractar les seves dades a efectes de gestió i tramitació de les sol·licituds dels Usuaris en ser necessari per al compliment de les obligacions contractuals d’Affinity amb relació a aquestes sol·licituds.

Respecte de l’anàlisi de les dades obtingudes i de l’enviament d’informació professional sobre productes i serveis de naturalesa similar a aquells que són objecte de les sol·licituds o adquisicions dels usuaris, aquest tractament constitueix un interès legítim d’Affinity, expressament reconegut per la normativa sobre protecció de dades, com també per la normativa sobre serveis de la societat de la informació. L’Usuari pot oposar-se a rebre, ara o en qualsevol moment, comunicacions comercials sobre els productes i serveis d’Affinity, enviant un missatge de correu electrònic a: hello@affinity-petcare.com.

 • Cessió a tercers.

Affinity només cedirà les dades de l’Usuari a les filials d’Affinity les activitats de les quals estiguin relacionades amb l’alimentació, els productes i el serveis per a animals de companyia per a les mateixes finalitats indicades al subapartat “Registre de dades personals, finalitat i destinataris” del present apartat “III.- Dades personals” amb relació a la respectiva activitat de cada filial, o a la Fundació Affinity, la missió de la qual és promoure el paper dels animals de companyia a la societat a fi efecte que la Fundació Affinity pugui informar els Usuaris de les seves activitats, serveis i campanyes quan aquesta cessió resulti necessària i imprescindible per al compliment de les finalitats de tractament descrites a l’apartat “Finalitat de tractament de les dades” d’aquesta política de privacitat.

D’altra banda, de conformitat i amb l’abast i les limitacions previstos a la normativa, Affinity podrà cedir les dades de l’Usuari a administracions i autoritats públiques quan estigui obligada a fer-ho amb motiu de la normativa reguladora de l'activitat d’Affinity. Fora d'aquests supòsits, Affinity no cedirà a tercers les dades personals de l'Usuari sense el seu consentiment, obtingut de manera expressa per a cada ocasió.

Affinity li comunica que col·labora amb tercers, els quals actuaran com a prestadors de serveis d'acord amb la normativa legal. Aquests proveïdors podran tenir accés a les seves dades personals a fi i efecte que puguin prestar els serveis i/o complir amb les obligacions que es derivin de les relacions jurídiques mantingudes entre els esmentats tercers i Affinity, en el marc del desenvolupament del negoci d'Affinity. En qualsevol cas, Affinity té subscrits amb aquests proveïdors els contractes corresponents de confidencialitat i de protecció de les seves dades, en compliment d’allò establert per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 • Drets dels Usuaris.

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides, els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació i portabilitat de dades, segons estableix la normativa sobre protecció de dades. Aquests drets es podran exercir adreçant un correu electrònic amb l’assumpte “Protecció de dades” a l’adreça hello@affinity-petcare.com o a través de qualsevol mitjà postal amb què es deixi constància de la seva recepció per part d’Affinity enviat a l'adreça indicada al punt I (“Informació general sobre la companyia”) d'aquestes Condicions Generals, indicant al sobre la referència “Protecció de dades”.

De la mateixa manera, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

A través de les adreces postal i electrònica indicades a l’apartat “Responsable de tractament, delegat de protecció de dades, finalitat i destinataris” d’aquesta política de privacitat; o bé

Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • Avís a menors

Affinity informa l'Usuari que no està permès que els menors de 14 anys es registrin en aquest Lloc Web i, com a conseqüència, que participin en aquelles accions promocionals que Affinity pugui portar a terme amb relació a les seves activitats i productes.

De la mateixa manera, s’informa l’Usuari que, si és major de 14 anys i menor de 18, és recomanable que avisi els seus pares o representants abans d’entrar al Lloc Web, a fi i efecte que aquests puguin explicar-li les presents Condicions Generals i, en especial, la política de protecció de dades personals continguda en aquestes Condicions Generals i, alhora, puguin participar amb ells a les possibilitats que ofereix aquest Lloc Web, sense perjudici dels casos concrets per als quals la llei exigeix als pares o representants dels majors de 14 anys i menors de 18, que assisteixin aquests menors per prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

 • Transferències Internacionals de dades

Affinity té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen d’una normativa equivalent a la normativa europea (“Tercers països”). Aquests proveïdors han subscrit amb Affinity els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers països, aplicant les garanties i les salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. L’Usuari podrà obtenir més informació sobre les garanties a la seva privacitat a través de les adreces postal i electrònica indicades a l’apartat “Responsable de tractament, delegat de protecció de dades, finalitat i destinataris” d’aquesta política de privacitat.

 • Termini de conservació de les seves dades

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre es mantingui en vigor la seva relació amb Affinity. Un cop finalitzada la relació amb l’Usuari, Affinity conservarà les dades de l’Usuari durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, aquestes dades es tractaran únicament a l'efecte d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 • Política de Cookies

Affinity ha desenvolupat aquesta política per informar l'Usuari sobre què és una galeta, quin tipus de cookies utilitza Affinity en aquest Lloc Web i com les pot gestionar l'Usuari segons quin sigui el seu interès.

Quan l'Usuari visita per primera vegada aquest Lloc Web és informat de l'existència de cookies i d'aquesta “Política de Cookies” d'Affinity. En futures visites que l'Usuari pugui realitzar a aquest Lloc Web podrà consultar aquesta Política de Cookies en qualsevol moment, a la pestanya “Nota Legal” ubicada a la part inferior del Lloc Web.

Simplement pel fet de navegar per aquest Lloc Web, l'Usuari està consentint que Affinity instal·li al seu ordinador les cookies que es descriuen tot seguit, llevat que l'Usuari hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies.

Què és una cookie?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com ara les pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador. Les seves funcions poden ser molt variades: permeten emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l'Usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer.

Les cookies també s'utilitzen per gestionar la sessió de l'Usuari, tot reduint el nombre de vegades que s'ha d'introduir la contrasenya o per adequar els continguts de la pàgina web a les seves preferències. Les cookies poden ser de "sessió", és a dir, cookies que s'esborraran de l'ordinador de l'Usuari un cop que aquest abandoni la pàgina web que les va generar o "persistents", és a dir, cookies que romandran a l'ordinador de l'Usuari fins a una data determinada.

Per què són importants?

Les cookies són importants perquè resulten molt útils per les raons següents: des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de manera més àgil i adaptada a les preferències de l'Usuari (per exemple, les cookies emmagatzemen l'idioma de l'usuari o la moneda del seu país). A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els seus serveis, gràcies a la informació estadística que recullen mitjançant aquestes.

 

 

Quin tipus de cookies utilitza aquest Lloc Web?

En aquest Lloc Web Affinity utilitza cookies de diversos tipus:

Garanties i opcions sobre les cookies

En tot moment l'Usuari pot accedir a la parametrització del seu navegador i habilitar o deshabilitar la utilització de cookies. De la mateixa manera, després de cada sessió pot eliminar les cookies emmagatzemades.

També pot activar la “navegació privada”, mitjançant la qual el navegador deixa de guardar l'historial de navegació, contrasenyes de pàgina web, cookies i altra informació de les pàgines web que visita l'Usuari. L'Usuari pot consultar-lo a l'apartat “Ajuda” del seu navegador.

Com pot l’Usuari configurar les cookies?

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. Tot seguit s'indica l'enllaç que li permetrà accedir ràpidament a la informació necessària per procedir a la configuració del seu navegador en relació amb les cookies.

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Ópera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari en OSX: http://support.apple.com/kb/ph5042

 • Confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de l'Usuari i en les comunicacions electròniques.

Affinity es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal de l'Usuari adoptant les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, de conformitat amb el que es preveu a la LOPD i la seva normativa de desenvolupament. Affinity assegura, dins del possible i conforme a l'estat actual de la tècnica, la confidencialitat i integritat de les dades i la informació que els Usuaris li facilitin per complir amb les finalitats abans esmentades.

textos, documents, estudis clínics i/o de recerca, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, bases de dades, sons, programes d'ordinador, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements i logotips i imatges protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals Affinity és titular o legítima llicenciatària.

En aquest sentit, queda totalment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquest Lloc Web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, respecte de qualsevol informació continguda en aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, queda prohibit descomposar, fer enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i l'accés d'aquest Lloc Web i dels serveis aquí continguts, com també realitzar, respecte dels mateixos, qualsevol acte d'explotació. En particular, queda prohibit realitzar links, hyperlinks, framing o vincles similars que es puguin establir en direcció a aquest Lloc Web, sense el consentiment previ exprés d'Affinity.

Tot Usuari que accedeixi a aquest Lloc Web haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts de conformitat amb la filosofia d'aquest Lloc Web, tal com apareix descrita en aquest apartat, i sota els principis de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

En aquest sentit, en aquells serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com per exemple, xats, fòrums o grups de notícies), o mitjançant els perfils oficials en xarxes socials, en què es pugui recollir l'opinió de l'Usuari o en què aquest hi pugui allotjar continguts, l'Usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar ni distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació o opinions, els continguts dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l'ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l'honor i la imatge d'Affinity o qualssevol altres tercers.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet a realitzar les esmentades accions, únicament i exclusivament en relació amb continguts respecte de quals ostenti, de manera legítima i de conformitat amb la llei, els drets d'explotació, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

De la mateixa manera, està prohibit realitzar qualsevol ús o utilització dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com ara xats, fòrums o grups de notícies), amb ànim lucratiu o de tal manera que impliqui o pugui implicar un perjudici o un comportament deslleial amb el Lloc Web i Affinity (és a dir, conductes com per exemple desviar trànsit cap a un altre lloc web).

Aquest compromís fa referència també al fet que l'ús dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web ha d'estar en consonància amb l'objectiu primordial i la filosofia d'aquest Lloc Web, que no és cap altre que els Usuaris puguin rebre i/o compartir informació i experiències sobre el món de les mascotes i dels productes i serveis d'Affinity mitjançant l'espai habilitat per a això.

Affinity no es fa responsable dels continguts de tercers (com ara, per exemple, comentaris, fotografies, vídeos, xats, grups de notícies, etc.) que incompleixin el que s'ha esmentat anteriorment i, alhora, es reserva el dret de modificar o, si escau, retirar d'aquest Lloc Web aquests continguts o informacions de manera immediata, sense que això doni lloc a cap indemnització a favor de l'Usuari responsable de l'allotjament d'aquests continguts o informacions en aquest Lloc Web.

En aquest sentit, Affinity ofereix als Usuaris d'aquest Lloc Web la possibilitat de denunciar i posar en coneixement d'Affinity, mitjançant l'adreça de correu electrònic hello@affinity-petcare.com, qualsevol abús, incidència, vulneració de drets, continguts inadequats o contraris a allò que es disposa en aquestes Condicions Generals que pugui aparèixer en aquest Lloc Web, dels quals els Usuaris tinguin coneixement. L'Usuari facilitarà una breu explicació de les causes de la denúncia o la incidència. Davant una denúncia, Affinity actuarà amb diligència per retirar les dades o la informació denunciada, o impossibilitar-ne l'accés. En aquest sentit, s'informa l'Usuari que les dades del denunciant i del denunciat podran ser tractades per Affinity amb la finalitat d'investigar l'abús, incidència, contingut o vulneració reportada i determinar si cal posar-ho en coneixement de les autoritats públiques competents. En cas afirmatiu, les dades esmentades se cediran a les autoritats públiques administratives i/o judicials i a les forces i cossos de seguretat. Sense perjudici d'aquesta possibilitat de comunicació i denúncia que ofereix Affinity, l'Usuari podrà utilitzar altres sistemes de comunicació o denúncia que continguin les xarxes socials en què Affinity tingui perfils oficials creats.

S'informa l'Usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que efectuï l'Usuari com a conseqüència del seu ús, comportarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor d'Affinity, de tots els drets d'explotació sobre els continguts esmentats, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

El tractament de dades derivat de la participació en concursos i promocions serà degudament detallat en les bases del concurs o promoció en qüestió i, si escau, en la resta d'informació facilitada al respecte. No obstant això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'informa l'Usuari que decideixi participar-hi que les seves dades podran ser tractades amb la finalitat de tramesa de comunicacions publicitàries o promocionals (incloses les comunicacions comercials electròniques) relatives a productes, serveis i activitats d'Affinity, com també gestionar la seva participació en cada promoció o concurs específic, verificar que l'Usuari reuneix els requisits necessaris per poder rebre el premi de la promoció o concurs, per poder fer el lliurament o la tramesa del premi al guanyador i per poder publicar els guanyadors i/o materials premiats en aquest Lloc Web d'Affinity i altres llocs web o altres mitjans de comunicació, sense perjudici d'altres finalitats que es puguin establir per a cada concurs o promoció concreta.

Així mateix, s'informa l'Usuari que quan l'allotjament de continguts en aquest Lloc Web es faci com a conseqüència de la seva participació en un concurs o promoció, l'acceptació de les bases del concurs o promoció en qüestió, com també de les presents Condicions Generals, comportarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor d'Affinity, de tots els drets d'explotació sobre els continguts esmentats.

Aquest Lloc Web pot incloure l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”. Aquest apartat constitueix un servei de comunicació online mitjançant el qual s’ofereixen opinions de caràcter orientatiu, informatiu i/o educatiu amb relació a les consultes sobre nutrició que pugui plantejar l’Usuari. De cap manera aquestes opinions pretenen o poden substituir la corresponent visita i consulta a un veterinari professional perquè els veterinaris de “CONSULTES DE NUTRICIÓ” opinen sobre nutrició i sense examinar físicament el gos/gat respecte del qual es planteja cada consulta. Per aquesta raó, cap d’allò publicat en aquest Lloc Web té ni pot tenir com a finalitat ser utilitzat com a diagnòstic ni per a un tractament veterinari.

Affinity declina qualsevol responsabilitat sobre una interpretació, ús o aplicació inadequats per part de l’Usuari, de les opinions facilitades a través de l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”.

Tant les consultes dels Usuaris com qualsevol documentació que els Usuaris adjuntin a aquestes com a suport documental podran ser publicades per Affinity al Lloc Web i ser visibles per a la resta d’Usuaris registrats. Per això, els Usuaris que plantegin consultes que facin referència a casos clínics veterinaris verídics, garanteixen a Affinity que han obtingut prèviament el consentiment del propietari de la mascota de cada cas, perquè aquest pugui ser publicat al Lloc Web. De la mateixa manera, en cas que apareguin dades personals de terceres persones a la consulta o, si escau, a la documentació de suport adjuntada, l’Usuari garanteix a Affinity que ha obtingut prèviament el seu consentiment perquè les seves dades siguin publicades al Lloc Web. En cas que l’Usuari no hagi obtingut aquest consentiment podrà publicar la seva consulta al Lloc Web sempre que elimini o esborri qualsevol referència a dades personals de terceres persones.

De la mateixa manera, en cas de publicar-se consultes relatives a casos pràctics plantejats als estudiants de veterinària durant el desenvolupament de la carrera, o que incloguin fragments de llibres o textos de veterinària, caldrà que l’Usuari sigui cessionari dels drets de propietat intel·lectual corresponents, o bé hagin obtingut la corresponent llicència o autorització per fer ús d'aquests a l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”.

Els veterinaris que atendran les consultes dels Usuaris registrats a l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ” intentaran respondre les consultes al més aviat possible en funció de la seva disponibilitat.

Affinity ofereix als Usuaris de l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ” la possibilitat de denunciar i posar en coneixement d’Affinity, mitjançant l'adreça de correu electrònic: hello@affinity-petcare.com, qualsevol abús, incidència, vulneració de drets, continguts inadequats o contraris a les disposicions de les presents Condicions Generals, a la normativa de protecció de dades personals i, en general, a l’ordenament jurídic que puguin aparèixer en aquest apartat, dels quals els Usuaris tinguin coneixement, tal com es detalla a l'apartat V “Ús dels serveis i continguts” de les presents Condicions Generals. Davant una denúncia, Affinity actuarà amb diligència per retirar les dades o la informació denunciada, o impossibilitar-ne l'accés.

El tractament de dades dels Usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d'Affinity i de les seves marques es regirà per les condicions previstes en aquestes Condicions Generals (apartat “III.- Dades personals”), i subsidiàriament, per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials.

Affinity tractarà les dades dels Usuaris que es facin seguidors o “fans” de qualsevol dels seus perfils abans esmentats, amb les finalitats descrites a l'apartat “III.- Dades personals” d'aquestes Condicions Generals i, a més, amb la finalitat d’administrar correctament aquests perfils i conèixer les opinions i/o comentaris dels Usuaris. En fer-se fan o seguidor del perfil, l'Usuari consent el tractament de les seves dades de conformitat amb les finalitats indicades a l'entorn de la Xarxa Social.

Affinity podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació o contingut que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d'ús de la Xarxa Social en qüestió, com també en contra d’allò que preveuen les presents Condicions Generals.

L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita a l'apartat “Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició” precedent. En tot cas, l'Usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la Xarxa Social seguint les passes que s'indiquen a les condicions d'ús de la Xarxa Social i sense que Affinity pugui intervenir en aquest procés. De la mateixa manera, cal recordar que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'Usuari de la Xarxa Social, s'haurà de fer a través de la configuració de l'Usuari, i podrà ser feta per Affinity.

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en Xarxes socials dels perfils oficials d'Affinity, l'Usuari es podrà posar en contacte amb Affinity mitjançant l'e-mail: hello@affinity-petcare.com

Affinity posa a disposició dels Usuaris un conjunt d'informació, la qual, malgrat haver estat realitzada per professionals del sector, i de la diligència posada en la seva elaboració, pot contenir imprecisions o errors, o bé no estar actualitzada en la data d'accés de l'Usuari. En aquest sentit, havent posat en coneixement de l'Usuari la possibilitat d'imprecisions pel que fa al contingut d'aquest Lloc Web, Affinity queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de la hipotètica manca d'exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, com també d'eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest Lloc Web.

Així mateix, Affinity no serà responsable de les interrupcions del servei, del seu funcionament erroni o de les dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions mitjançant la qual resulta accessible aquest Lloc Web, sigui quin sigui l'origen d'aquest mal funcionament.

Affinity no garanteix que els continguts d'aquest Lloc Web siguin aptes o estiguin disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o una part dels continguts d'aquest Lloc Web siguin considerats il·legals a països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització per part dels Usuaris, i en cas que aquest accés es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat de l'Usuari.

L'ús que es pugui fer de la informació i dels continguts que apareixen en aquest Lloc Web i/o de l'accés a d’altres pàgines web de tercers a través de connexions o “links” que apareixen en aquest Lloc Web, es farà sota la responsabilitat exclusiva d’aquelles que efectuïn aquest tipus d'actes, i Affinity no serà en cap cas responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquests usos o activitats.

Com a conseqüència d’això, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

Les presents Condicions Generals i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, compliment o manca de compliment es regirà per les lleis espanyoles, sense perjudici de l'aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.

D'altra banda, Affinity i l’Usuari se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, amb relació a l’ús d'aquest Lloc Web, com també amb relació a qualsevol incidència o conflicte relacionat amb aquest, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili social d’Affinity abans esmentat, sense perjudici de la jurisdicció que pugui resultar competent per aplicació del Reglament EU 44/2001 o d’una altra normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.